foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

Załącznik do Zarządzenia 5/2018/2019
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Opolu


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej nr 33 w Opolu


ZADANIA ŚWIETLICY
1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
2. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
3. Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego.
4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
6. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
7. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 1. Świetlica funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Świetlicy Szkolnej.
2. Pracownikami świetlicy są nauczyciele świetlicy – członkowie Rady Pedagogicznej. 3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas I-IV, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz innych okoliczności. W zajęciach świetlicowych biorą udział również dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii oraz innych planowych zajęciach edukacyjnych. 4. Nabór dzieci do świetlicy odbywa się zgodnie z zasadami rekrutacji. 5. Świetlica jest czynna w godz. 6.30 – 17.00. 6. Zajęcia odbywają się wg ramowego rozkładu dnia.
7. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów.
8. Uczniowie, przebywający w Świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy. 9. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. 10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe przyniesione przez dziecko do świetlicy. 11. Rezygnację z opieki w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić pisemnie do dyrektora szkoły.
12. Rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się z Regulaminem Świetlicy Szkolnej i akceptują go. DOKUMENTACJA ŚWIETLICY 1. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: • elektroniczny dziennik zajęć wychowawczych, • roczny plan pracy świetlicy szkolnej, • ramowy rozkład dnia, • karty zapisu dziecka do świetlicy,
Załącznik do Zarządzenia 5/2018/2019
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Opolu
2
• oświadczenie o samodzielnym wejściu do świetlicy szkolnej, • oświadczenie o samodzielnym opuszczeniu świetlicy, • upoważnienie do odebrania dziecka ze świetlicy, • zgoda na zajęcia dodatkowe. ZASADY REKRUTACJI WYCHOWANKÓW DO ŚWIETLICY 1. Warunkiem zapisania dziecka do świetlicy jest złożenie prawidłowo wypełnionej Karty zapisu dziecka do świetlicy (wzór nr 1), składanej z dokumentami rekrutacyjnymi w sekretariacie szkoły. 2. Przy rozpatrywaniu kart do świetlicy pierwszeństwo przyznaje się: • dzieciom, których oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują zawodowo, • dzieciom matek lub ojców samotnie je wychowujących.
3. Przyjęcie ucznia do świetlicy rozpatruje komisja rekrutacyjna.
4. Rodzice/prawni opiekunowie mogą zapisać dziecko do świetlicy w innych terminach tylko w uzasadnionych przypadkach.
5. Karty zapisu dziecka do świetlicy można pobrać w sekretariacie.
PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKA ŚWIETLICY
1. Prawa i obowiązki ucznia określają zapisy w Statucie Szkoły.
Uczeń korzystający z świetlicy ma prawo do:
• respektowania swoich praw i obowiązków,
• uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
• rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
• rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
• życzliwego, podmiotowego traktowania,
• swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
• uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
• właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego),
• poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
• korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego,
• korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego.
Uczeń korzystający z świetlicy ma obowiązek:
• przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy,
• zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,
• stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły;
• zgłaszać wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie,
Załącznik do Zarządzenia 5/2018/2019
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Opolu
3
• aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych,
• ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie, • zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej. SYSTEM MOTYWOWANIA WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY 1. Każdy wychowanek świetlicy może być nagrodzony za: • aktywny udział w zajęciach świetlicowych, • sumienne wypełnianie obowiązków wychowanka, • wzorową postawę wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów, • udział w pracach społecznych i akcjach charytatywnych. 2. Sposób nagradzania wychowanków: • słowna pochwała udzielona przez wychowawcę świetlicy, • pisemna pochwała udzielona przez wychowawcę świetlicy. 3. Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie regulaminu świetlicy przewidziane są następujące kary: • upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę, • pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu, • za rażące naruszenie bezpieczeństwa własnego i innych stosuje się kary określone w Statucie. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 1. Rodzice/prawni opiekunowie mają możliwość współdecydowania o procesie wychowawczo-opiekuńczym, któremu podlega ich dziecko. 2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania czasu pracy świetlicy. 3. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania dzieci zdrowych. 4. Rodzice/prawni opiekunowie powinni zapoznać się z treścią Regulaminu Świetlicy Szkolnej i stosować się do ujętych w nim zasad. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZEZ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW. 1. Rodzice/prawni opiekunowie są odpowiedzialni za przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej oraz odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły. 2. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzenia dziecka do świetlicy i przekazania pod opiekę wychowawcy. Wychowawca świetlicy zaznacza obecność ucznia w świetlicowym dzienniku elektronicznym. Rodzice/prawni opiekunowie odbierając dziecko informują o tym wychowawcę. Wychowawca świetlicy zapisuje godzinę odbioru dziecka w świetlicowym dzienniku elektronicznym. 3. Wychowankowie powyżej 7 lat mogą przychodzić samodzielnie do świetlicy szkolnej tylko pod warunkiem podpisania przez rodzica/prawnego opiekuna wzoru samodzielnego wejścia (wzór nr 2).
Załącznik do Zarządzenia 5/2018/2019
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Opolu
4
4. Dzieci nieodebrane bezpośrednio po zajęciach lekcyjnych pozostają pod opieką wychowawców świetlicy do momentu przyjścia rodzica. Zasada nie dotyczy dziecka, którego rodzice/prawni opiekunowie wyrazili pisemnie zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu. (wzór nr 3) 5. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice/prawni opiekunowie może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów. 6. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze świetlicy przez uprawnioną przez nich osobę. 7. W szczególnym przypadku dzieci mogą być odbierane przez osoby nieujęte w Karcie zapisu dziecka do świetlicy po uprzednim powiadomieniu dyrektora lub wychowawcy. Rodzic/Prawny opiekun zobowiązany jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie (wzór nr 4). 8. Osoba upoważniona do odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument potwierdzający jej tożsamość i jest zobowiązana okazać go w celu potwierdzenia tożsamości. Gdy jest to osoba obca dziecku i nieznana nauczycielowi, w każdej sytuacji budzącej wątpliwości nauczyciel ma obowiązek skontaktować się z rodzicami dziecka. 9. Wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na to, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa( np. jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, jest silnie wzburzona, zachowuje się agresywnie, itd). Wychowawca świetlicy ma obowiązek zatrzymać dziecko w szkole do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub upoważnioną do odbioru inną osobę, jeżeli to niemożliwe, należy wezwać Policję. 10. Życzenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców/prawnych opiekunów musi być poświadczone przez postanowienie sądowe. 11. Obowiązkiem wychowawcy świetlicy jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w Karcie zapisu dziecka do świetlicy. 11. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy świetlicy szkolnej , wychowawca świetlicy zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie. 12. W przypadku, gdy pod wskazanymi w Karcie zapisu dziecka do świetlicy numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/prawnych opiekunów lub osoby upoważnionej do odbioru dziecka , wychowawca świetlicy oczekuje z dzieckiem na terenie szkoły 0,5 godziny. 13. Po upływie tego czasu wychowawca świetlicy powiadamia dyrekcję szkoły o zaistniałej sytuacji. Dyrektor podejmuje decyzje o poinformowaniu najbliższego komisariatu Policji o niemożliwości kontaktowania się z rodzicem lub prawnymi opiekunami dziecka. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrekcji szkoły, wychowawca świetlicy podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji. 14. W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu rodziców/prawnych opiekunów dziecko, w celu zapewnienia opieki, przekazywane jest przez Policję do właściwej placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Załącznik do Zarządzenia 5/2018/2019
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Opolu
5
15. Rodzice/opiekunowie lub upoważnione osoby, które odbierają dziecko po upływie czasu pracy świetlicy szkolnej, są zobowiązane do podpisania notatki sporządzonej przez wychowawcę świetlicy, z podaniem godziny przyjścia do placówki. 16. Uczniowie samodzielnie wracający do domu muszą posiadać pisemną zgodę rodzica/prawnego opiekuna (wzór nr 3). ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI LUB OSOBY UPOWAŻNIONE NIE ODEBRALI DZIECKA ZE ŚWIETLICY DO GODZINY 17.00. 1. W sytuacji nie odebrania dziecka ze świetlicy o godz. 17.00 wychowawca odnotowuje ten fakt w świetlicowym dzienniku elektronicznym 2. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka, nie przekraczający 30 minut. 3. W sytuacji, gdy nauczyciel do godziny 17.30 nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź prawnymi opiekunami dziecka, informuje Dyrektora Szkoły i Policję. 4. Nauczyciel sporządza notatkę służbową, której kopię następnego dnia przekazuje pedagogowi. 5. Rodzic powinien powiadomić nauczyciela o możliwym spóźnieniu, określając czas tego spóźnienia. 6. Jeżeli wychowawca świetlicy uzna, że zgłaszający się po odbiór dziecka jest w stanie wskazującym na spożycie środka odurzającego lub zmieniającego świadomość, powinien poinformować rodzica/prawnego opiekuna o tym podejrzeniu. Wychowawca odmawia wydania dziecka, dzwoni po innego opiekuna upoważnionego do odbioru dziecka. 7. W przypadku, gdy rodzic/prawny opiekun zaprzecza, że jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego środka psychotropowego wychowawca świetlicy może prosić o pomoc Policję w celu stwierdzenia w/w faktu. 8. W czasie zebrań klasowych dla rodziców/prawnych opiekunów (dni otwartych) świetlica nie zapewnia opieki dzieciom po godz. 17.00. 9. W sytuacjach spornych między rodzicami/prawnymi opiekunami dotyczących odbierania dziecka, wiążące dla szkoły są postanowienia sądowe. ZASADY ODBIERANIA I PRZYPROWADZANIA PRZEZ NAUCZYCIELI UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLICY Z KLAS I-IV 1. Nauczyciel zobowiązany jest do odbierania uczniów ze świetlicy przed lekcją i przyprowadzania ich do świetlicy po lekcjach (dt. wszystkich klas – cały rok szkolny). 2. Nauczyciel jest zobowiązany poinformować wychowawcę świetlicy, ilu uczniów w niej pozostawia. 3. Do odbierania i przyprowadzania uczniów (na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców /prawnych opiekunów) do świetlicy zobowiązane są również osoby prowadzące różnego rodzaju zajęcia dodatkowe. (wzór 5)
Załącznik do Zarządzenia 5/2018/2019
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Opolu
6
4. W przypadku zmiany godzin zajęć lekcyjnych czy wyjścia na wycieczkę wychowawca klasy jest zobowiązany zostawić w świetlicy pisemną informację o zaistniałej zmianie. ZASADY PRZY ZWALNIANIU DZIECKA NA ZAJĘCIA DODATKOWE (Zasada dotyczy postępowania w przypadku konieczności zwolnienia ucznia ze świetlicy w czasie, kiedy powinien w niej przebywać (przed lub po lekcjach). 1. Podczas każdorazowego zwolnienia z zajęć świetlicowych, uczeń powinien posiadać informację na piśmie od rodzica/prawnego opiekuna zawierającą zgodę na wyjście ucznia, podanie nazwy zajęć dodatkowych, godzin oraz numeru sali w jakich się one odbywają (wzór nr 5). 2. Bez spełnienia powyższego warunku, dziecko nie będzie mogło być zwolnione ze świetlicy na dodatkowe zajęcia. 3. Wychowawca świetlicy, który otrzymuje stosowne pismo informujące o zwolnieniu ucznia ze świetlicy, odnotowuje w dzienniku elektronicznym na liście obecności - nieobecność ucznia. 4. Otrzymane pismo przechowuje się w świetlicy, w segregatorze z upoważnieniami. 5. Wychowawca świetlicy nie może zwolnić ucznia na podstawie telefonu od rodziców/prawnych opiekunów. 6. Odpowiedzialność za ucznia zwolnionego z zajęć świetlicowych ponosi osoba wydająca pozwolenie na piśmie (rodzice/ prawni opiekunowie). ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIEM W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 1. W dni wolne od zajęć dydaktycznych (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego) szkoła zapewnia opiekę uczniom, na prośbę rodziców/prawnych opiekunów. 2. Wychowawca klasy zgłasza liczbę dzieci do nauczyciela świetlicy na podstawie pisemnej informacji od rodziców. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OPUSZCZENIA ŚWIETLICY BEZ POZWOLENIA 1. Wychowawca świetlicy powiadamia każdorazowo wychowawcę klasy i rodziców/prawnych opiekunów o samowolnym opuszczeniu świetlicy przez ucznia. 2. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową, którą przechowuje w dokumentacji świetlicy. 3. Wychowawca świetlicy przeprowadza rozmowę z uczniem w celu przypomnienia regulaminu świetlicy. 4. W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia, wychowawca świetlicy przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami. 5. Nagminne opuszczanie świetlicy bez pozwolenia może skutkować włączeniem pedagoga szkolnego i instytucji wspierających szkołę (MOPS, Sąd Rodzinny, Policja…).
6. Wychowawcy Świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w Świetlicy.
Załącznik do Zarządzenia 5/2018/2019
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Opolu
7
WZORY DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ŚWIETLICY • wzór nr 1 - karty zapisu dziecka do świetlicy • wzór nr 2 - oświadczenie o samodzielnym wejściu do świetlicy szkolnej • wzór nr 3 – oświadczenie o samodzielnym opuszczeniu świetlicy • wzór nr 4 - upoważnienie do odebrania dziecka ze świetlicy • wzór nr 5 - zgoda na zajęcia dodatkowe Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2018 r. Dyrektor Szkoły

2020 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved