foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Rodzaj spotkania/temat

data

godzina

Zebranie:  regulaminy szkolne, organizacja roku szkolnego;
pomoc pedagogiczno- psychologiczna

01.09.2019-18.09.2020

Ustalane na bieżąco

Zebranie: informacje na temat szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

14-18.09.2020

Ustalane na bieżąco

Zebranie  w sprawie ocen i zachowania uczniów

19.11.2020

Ustalane na bieżąco

Zebrania z rodzicami. Przekazanie rodzicom informacji nt. uczniów zagrożonych oceną niedostateczną.

17.12.2020

Ustalane na bieżąco

Zebrania podsumowujące I semestr.

Informacje o egzaminie ósmoklasisty.

18.02.2021

Ustalane na bieżąco

Zebranie  w sprawie ocen i zachowania uczniów

25.03.2021

Ustalane na bieżąco

Zebranie w sprawie ocen i zachowania uczniów. Przekazanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną

20.05.2021

Ustalane na bieżąco

* indywidualne spotkania z rodzicami ws. Pomocy pedagogiczno-psychologicznej

do 14.12. 2020 – wpisywanie zagrożeń

do 19. 01. 2021 – wystawienie propozycji ocen semestralnych

do 18.05.2021r. – wpisywanie zagrożeń

do 14. 06. 2021 – wystawienie propozycji ocen końcoworocznych

2021 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved