foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

     Konkurs sprawdza umiejętność rozwiązywania niestandardowych zadań matematycznych, wymagających pomysłowości i twórczego spojrzenia na problem, ale nie wymagających znajomości materiału spoza programu nauczania matematyki w klasach trzecich gimnazjalnych.


  Organizacja i przebieg konkursu

 1. Konkurs przygotowują i przeprowadzają organizatorzy. 
 1. Konkurs składa się z dwóch części:
 • I część –  zadania otwarte,
 • II część – zadania testowe .
 1. Konkurs ma formę pisemną, polega na indywidualnym rozwiązywaniu zadań. 
 1. Uczeń przystępujący do konkursu jest zobowiązany mieć przybory do pisania i kreślenia. 
 2. Uczestnicy nie mogą używać kalkulatorów. 
 3. Prace uczestników konkursu są kodowane, sprawdzane i oceniane przez Komisję Konkursową
   w skład,  której wchodzą organizatorzy i nauczyciele – opiekunowie uczestników konkursu.
 4. Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród odbywa się w dniu konkursu.
 5. PUCHAR  PRZECHODNI  Konkursu i honorowy tytuł  PITAGOREJCZYKA otrzymuje uczestnik, który zdobędzie największą liczbę punktów przewidzianych za zadania konkursowe.
 6. W finale konkursu przewiduje się również dyplomy dla trzech najlepszych drużyn.
 7. Wy­nik dru­ży­ny w fi­na­le jest su­mą punk­tów zdo­by­tych przez człon­ków dru­ży­ny.
 8. Sz­ko­ła, któ­rej dru­ży­na zdo­by­ła pierw­sze miej­sce, ma pra­wo w na­stęp­nym roku zgło­sić do udziału
  w konkursie dwie dru­ży­ny.

2020 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved