Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do menu numer 2

Palma Pierwszeństwa

                Konkurs służyć ma idei pobudzania świadomego uczestnictwa społeczności uczniowskiej w życiu szkoły. Ma służyć integracji, uczyć pasji społecznikowskiej, aktywności społecznej, kształcić umiejętności pracy grupowej, współdziałania, ma zachęcać uczniów do pracy nad sobą, rodzić poczucie współodpowiedzialności za atrakcyjność szkoły. Ma stwarzać bodźce do lepszej nauki i stymulować rozwój ucznia.

W konkursie biorą udział zespoły klasowe. Rywalizują ze sobą w kilku dyscyplinach, zdobywając punkty za:

1.Realizowany projekt edukacyjny, jego wartość merytoryczną, estetykę, wkład pracy uczniów, pomysł i oryginalność projektu.

2. Inicjatywę klasy – udział w realizowanych w szkole projektach, pomoc podczas konkursów, uroczystości, imprez, udział w akcjach charytatywnych.

3. Dodatkowe punkty dyrektorskie

- za zorganizowanie imprezy dla całej społeczności szkolnej, w której klasy mogą zaprezentować swój wizerunek, wykazać się ciekawymi oryginalnymi pomysłami. Mogą to być różnego rodzaju formy aktywności np. zorganizowanie wernisażu wystawy prac plastycznych, zorganizowanie wieczoru poezji, muzyki, imprezy mikołajkowej, andrzejkowej, dnia chłopca, walentynek, rozgrywek sportowych, itp. Zaleca się, aby impreza taka była atrakcyjna dla uczniów, angażowała i aktywizowała całą społeczność uczniowską.

-  uczniów nominowanych w konkursie Primus Optimorum i Primus Osobowość Roku.

- frekwencję końcowo roczną.

4. Wyniki zespołów klasowych w nauce, posiadanie najwyższej średniej ocen w szkole.

5. Nienaganne zachowanie na lekcjach, na przerwach, kulturę osobistą uczniów w danej klasie.

6. Stan czytelnictwa klasy.

7. Osiągnięcia sportowe.

8. Osiągnięcia uczniów na ponadszkolnym szczeblu olimpiad przedmiotowych, konkursów i turniejów.

Klasy rywalizują o tzw. palmę pierwszeństwa, która jest tytułem honorowym i rodzajem nagrody przechodniej, przyznawanej na koniec roku szkolnego podczas konferencji klasyfikacyjnej przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii przedstawicieli Rady Pedagogicznej.

Wygrana daje klasie tytuł honorowy, wpis do kroniki szkolnej, nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

Opublikował(a): Maryla Strzała Data publikacji: 01-03-2021 10:18
Przewiń do góry