Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do menu numer 2

Rekrutacja

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klasy I szkoły podstawowej, a także oddziału dwujęzycznego klasy VII z językiem niemieckim w zakładce REKRUTACJA, w menu obrazkowym.

 

Rekrutacja do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem niemieckim

Nauczanie dwujęzyczne to nauczanie w języku polskim i w języku obcym. Oznacza to, że lekcje wybranych przedmiotów prowadzone są w dwóch językach, a o proporcjach między językami decyduje nauczyciel, uzależniając to od kompetencji i wiedzy uczniów. Rolą nauczyciela jest dbanie o właściwy dobór metod i form pracy na lekcji, tak, aby zrównoważyć rozwój przedmiotowy i językowy uczniów. W przypadku PSP 33 nauczanie dwujęzyczne prowadzone jest w języku polskim i języku niemieckim. Uczniowie w tej klasie kontynuują również naukę języka angielskiego.   

Nauczanie dwujęzyczne sprzyja szybszemu i lepszemu opanowaniu przez uczniów języka obcego. Młodzież przyswaja różnego rodzaju treści w bardzo naturalnych sytuacjach, obcuje z językiem więcej, poznaje więcej słownictwa, ma więcej możliwości na posługiwanie się nim, na konwersacje. Uczniowie nabywają nie tylko kompetencji językowych, ale także poszerzają wiedzę o kulturze i historii kraju języka docelowego.   

Przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie w naszej szkole jest biologia i drugi przedmiot ustalany na dany rok szkolny.Dwujęzycznie oznacza po polsku i po niemiecku, w takich proporcjach, w jakich nauczyciel zdecyduje. Ponadto uczniowie uczą się języka  niemieckiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Natomiast kontynuowany ze szkoły podstawowej język angielski prowadzony jest w wymiarze 3 godzin.  Na lekcjach języka niemieckiego młodzież ćwiczy wszystkie podstawowe kompetencje językowe, a więc mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie. Lekcje są tak zorganizowane, aby przygotowywać uczniów pod względem leksykalnym do zajęć dwujęzycznych. W trakcie zajęć nauczyciele języka wykorzystują wiedzę, którą uczniowie zdobyli na innych zajęciach oraz rozwijają u uczniów umiejętności praktyczne i zachowania językowe użyteczne na lekcjach przedmiotów niejęzykowych.

Prowadzenie przedmiotu dwujęzycznie ma bardzo wiele zalet, ponieważ znajduje zastosowanie praktyczne. Nauczyciele przedmiotów niejęzykowych wzmacniają rozwój kompetencji językowych uczniów, co prowadzi do skutecznego przyswojenia przez nich treści przedmiotowych.

U podstaw nauczania dwujęzycznego w klasach 7 – 8 leży zatem przyswojenie w języku niemieckim faktów, zasad i teorii z różnych dziedzin, często dotyczących tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów. To również zdobycie przez uczniów konkretnych umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, a także przygotowanie ich do samodzielności w procesie uczenia i wykształcenie w nich ciekawości świata, sprzyjającej zdobywaniu i gromadzeniu wiedzy.

Efektem intensywnego trenowania mózgu już we wczesnym dzieciństwie dwoma językami, jest lepsza bystrość, lepsza pamięć, większa zdolność koncentracji i sprawność w dorosłym życiu.

Uwaga: Uczeń przystępujący do testu predyspozycji językowych nie musi znać języka niemieckiegoTest predyspozycji językowych nie sprawdza wiedzy kandydatów, lecz odwołuje się do ich predyspozycji i umiejętności językowych.

 

Zasady przyjęć kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

·       otrzymał promocję do klasy VII;

·       uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

W przypadku większej liczby uczniów spełniających warunki, o których mowa wyżej, niż liczba wolnych miejsc w oddziale dwujęzycznym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

·       wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

·       wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;

·       świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział dwujęzyczny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

·       wielodzietność rodziny kandydata,

·       niepełnosprawność kandydata,

·       niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

·       niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

·       niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

·       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

·       objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa wyżej, mają jednakową wartość.

Jeżeli w oddziale dwujęzycznym nadal są wolne miejsca, na trzecim etapie postępowania

rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.

 

Uczeń przystępujący do testu predyspozycji językowych nie musi znać języka niemieckiego.

Test predyspozycji językowych nie sprawdza wiedzy kandydatów, lecz odwołuje się do ich predyspozycji i umiejętności językowych. 

Opublikował(a): Maryla Strzała Data publikacji: 27-02-2021 21:43
Przewiń do góry