Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do menu numer 2

Rekrutacja

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33

im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OPOLU

REKRUTACJA 2024-2025

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z terminami postępowania rekrutacyjnego.

  1. Witryna dla rodzica kandydata: http://opole.podstawowe.vnabor.pl; https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/opole
  2. Informacje o rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja
  3. Do klasy pierwszej przyjmowane są: dzieci 7 letnie (urodzone w 2017 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym, dzieci 6 letnie (urodzone w 2018r.) -zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, starsze niż 7-letnie, w którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.
  4. Obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Rejestracja w systemie elektronicznym zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły odbywa się w terminach od 4 marca 2024r do 4 kwietnia 2024r
  5. Do  klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia elektronicznego przez rodziców kandydata.
  6. Wypełnione w systemie elektronicznym Zgłoszenie należy wydrukować i po podpisaniu (przez rodziców/ opiekunów prawnych) złożyć w szkole obwodowej. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.
  7. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez Organ Prowadzący. Kryteria określa Uchwała Nr XXXIX/776/17 RADY MIASTA OPOLA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
  8. Kandydaci zamieszkali poza obwodem składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły wypełnia się w systemie elektronicznym. Wypełniony w systemie, wydrukowany i podpisany przez oboje rodziców wniosek składa się w szkole pierwszego wyboru. Do wniosku rodzice dołączają określone w Uchwale Rady Miasta Opola dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. 

 

Wypełnione w systemie elektronicznym dokumenty zgłoszenia/wnioski po wydrukowaniu i podpisaniu rodzice/ opiekunowie prawni składają:

- w sekretariacie szkoły w godz. 7.00-15.00

- lub w zamkniętej kopercie pozostawić w skrzynce na listy przy wejściu do szkoły.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 do klasy I szkoły podstawowej.

L.p.

Rodzaj czynności

Terminy

w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Rejestracja w systemie elektronicznym zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły.

Zgłoszenie dotyczy uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły. Wniosek dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.

od 04 marca 2024r.

do 04 kwietnia 2024r.

do godz. 15.00

2

Złożenie w szkole obwodowej podpisanego zgłoszenia

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.

od 04 marca 2024r.

do 05 kwietnia 2024r.

do godz. 15.00

3

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 04 marca 2024r.

do 05 kwietnia 2024r.

do godz. 15.00

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym podjęcie czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy -Prawo oświatowe.

do 25 kwietnia 2024r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 26 kwietnia 2024r.

do godz. 15.00

5

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie woli należy złożyć w  formie pisemnego oświadczenia w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

od 29 kwietnia 2024r.

do 09 maja2024r.

do godz. 15.00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

10 maja 20234r.

do godz. 15.00

 

PDFzał.1.pdf (108,17KB)
PDFzał.2.pdf (105,54KB)
PDFZarządzenie Prezydenta Miasta Opola-1.pdf (100,81KB)
PDFInformacja dla Rodziców 2024.pdf (478,63KB)
 

Opublikował(a): Maryla Strzała Data publikacji: 27-02-2021 21:43 Modyfikował(a): Henryk Kuźma Data modyfikacji: 04-03-2024 19:51
Przewiń do góry