Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do menu numer 2

PROCEDURY

w sprawie organizacji kształcenia zdalnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Publicznej Szkole  Podstawowej nr 33 w Opolu na czas nieoznaczony.

Procedury  stanowią informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców/opiekunów prawnych o zasadach nauczania na odległość w wariancie „B” i odpowiednio „C”.

 

§ 1.

 1. Na  podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389), w PSP nr 33 w Opolu, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone ustala się inny sposób realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Formy i sposób realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w okresie częściowego ograniczenia jej funkcjonowania ze względu na zwiększone ryzyko zagrożenia uczniów i pracowników zakażeniem Covid-19 określają niniejsze procedury.
 2. Ograniczenie wprowadza się na czas na jaki zostały zawieszone odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia.
 3. W roku szkolnym 2020-2021 w PSP 33 w Opolu odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia mogą zostać zawieszone.
 4. Zawieszone zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 5. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

 

§ 2.

 1. Rozwiązania organizacyjne uzależnione są od sytuacji epidemiologicznej w szkole i od stopnia zagrożenia w środowisku lokalnym i mieście.
 2. Czas ograniczenia funkcjonowania szkoły jest nieoznaczony.

 

§ 3.

Planowane wersje rozwiązań organizacyjnych z zastrzeżeniem § 1. ust 5 :

 1. Wersja I:
 • do szkoły w dniach 17.05.2021r. – 21.05.2021 r. uczęszczają uczniowie klas I-III oraz IV-VII, natomiast w klasach VIII prowadzone jest nauczanie zdalne.
 • do szkoły uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym, dla których zatrudniono nauczyciela wspomagającego.
 • w szkole odbywają się zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne określone w IPET.
 • dni od 24.05.2021r. do 28.05.2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII.
 • dni 24.05.2021r. i 28.05.2021r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas VIII, natomiast w dniach 25,26,28. 05. 2021 r. odbywa się egzamin ósmoklasisty.
 • w dniach od 24.05.2021r. do 28.05.2021r. szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w miarę możliwości kadrowych szkoły. 
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
 • nauczyciele prowadzą zajęcia stacjonarne w klasach I-VII oraz nauczanie zdalne w klasach VIII w budynku szkoły korzystając z łącza internetowego szkoły.

 

§ 4.

 1. Za organizację i realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań odpowiada dyrektor.
 2. Wicedyrektor szkoły koordynuje pracę klas IV – VIII i wyznacza zadania.
 3. Pracą klas I-III koordynuje przewodniczący zespołu kształcenia zintegrowanego. Przewodniczący wyznacza zadania.
 4. Wychowawcy oddziałów klasowych koordynują pracę na poziomie swoich oddziałów i przekazują informacje wicedyrektorowi i przewodniczącemu zespołu kształcenia zintegrowanego
 5. Pracą szkoły z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej koordynuje koordynator ds. wychowawczych i wyznacza zadania.
 6. Kształceniem zdalnym poprzez aplikację Microsoft Teams koordynują przewodniczący i zastępca przewodniczącego nauczania zdalnego. Przewodniczący wyznacza zadania.
 7. Nauczyciele wspomagający koordynują działania nauczycieli w zakresie nauki zdalnej uczniów pozostających pod ich opieką

 

§ 5.

 1. Jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony
 1. Dyrektor planuje organizację pracy szkoły wybierając wersję rozwiązań organizacyjnych.
 2. W czasie nauki stacjonarnej  w szkole w miarę możliwości organizowane są obiady w formie cateringu.
 3. Biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z planem pracy biblioteki, liczbę godzin określa arkusz organizacji pracy szkoły.
 4. Pedagog, psycholog i inni specjaliści pracują zgodnie z planem pracy, , liczbę godzin określa arkusz organizacji pracy szkoły.
 5. Szkoła w przypadku zaistnienia potrzeby prowadzi w miarę możliwości konsultacje dla uczniów
 • Zajęcia konsultacji z nauczycielami przedmiotów odbywać się będą po zajęciach edukacyjnych realizowanych w formie stacjonarnej lub zdalnej wg ustalonego harmonogramu.
 • Potrzebę udziału w konsultacjach uczeń zgłasza nauczycielowi przedmiotu.
 • Podstawą udziału w konsultacjach jest przesłanie nauczycielowi drogą elektroniczną wypełnionego przez rodziców /opiekunów  Oświadczenia
 • Organizację konsultacji i zajęć specjalistycznych opisuje załącznik 1 do procedur.

 

§ 6.

Uczniów i pracowników szkoły i inne osoby przebywające na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa;

 

§ 7.

 1. Organizacja kształcenia zdalnego zostaje wprowadzona w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
 2. Kształcenie zdalne w szkole odbywa się poprzez aplikację Microsoft Teams.
 3. Komunikacja w kształceniu na odległość realizowana będą z wykorzystaniem:
 • dziennika elektronicznego oraz platformy e-szkoła
 • telefonicznie z wykorzystaniem łączy udostępnianych przez szkołę
 • drogi e-mail, w formie informacji
 1. Realizując kształcenie zdalne nauczyciele i uczniowie wykorzystują platformy internetowe:

 

§ 8.

 1. Przez prowadzenie nauczania zdalnego rozumie się podejmowanie przez nauczyciela i ucznia aktywności:
 • prowadzenie zajęć online i uczestnictwo w zajęciach
 • prowadzenie webinariów i uczestnictwo w zajęciach;
 • rozmowy telefoniczne z uczniami;

 

§ 9.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość realizowane będą z wykorzystaniem:

 1. materiałów wskazanych przez nauczyciela- w tym: podręczników, kart pracy, zeszytów oraz zeszytów ćwiczeń;
 1. materiałów dydaktycznych prezentowanych w Internecie, w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 2. materiałów platform edukacyjnych określonych w § 7.3
 3. materiałów podręcznikowych udostępnianych przez wydawnictwa,
 4. poprzez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia.
 5. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu przez dziecko lub ucznia w domu .

 

§ 10.

 Dyrektor szkoły informuje rodziców o sposobie realizacji zdalnego nauczania, sposobie realizacji zajęć za pomocą strony internetowej lub wiadomości wysłanej pocztą e-mail.

 

§ 11.

 1. Czas trwania jednostki lekcyjnej obejmuje realizację treści nauczania oraz dodatkowe wyjaśnienia i konsultacje indywidulane z uczniami.
 2. Dyrektor szkoły określa czas trwania lekcji prowadzonej zdalnie oraz długość przerwy między lekcjami
 3. Lekcja prowadzona zdalnie mogą trwać od 30 do 45 minut.

 

§ 12.

 1. Nauczyciele w celu organizacji procesu edukacji na odległość mają możliwość korzystania ze sprzętu komputerowego szkolnego (w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, do wyczerpania zapasów), z pomieszczeń szkolnych ze sprzętem informatycznym, przestrzegając poniższych wytycznych:
 • samodzielna praca w pomieszczeniu, bez zbędnego kontaktowania się z innymi pracownikami, nauczycielami, w godzinach ustalonych z dyrektorem szkoły,
 • zachowanie szczególnych zasad higieny osobistej (związanych z epidemią koronawirusa), w tym dezynfekcja miejsca pracy po zakończeniu pracy;
 1. Nauczyciel  nieposiadający sprzętu do zdalnej nauki ma prawo wystąpić do dyrektora szkoły o jego użyczenie. Dyrektor szkoły w miarę możliwości organizacyjnych użycza sprzęt na podstawie umowy użyczenia. Nauczyciel odpowiada materialnie za wypożyczony sprzęt.
 2. Pierwszeństwo w dostępie do sprzętu komputerowego szkolnego mają nauczyciele i pracownicy administracji.

 

§13.

 1. Wychowawca klasy sprawdza dostępność uczniów do narzędzi wykorzystywanych w nauczaniu zdalnym oraz przekazuje zgromadzone informacje odpowiednio wicedyrektorowi i koordynatorowi ds. wychowawczych
 2. Wicedyrektor i koordynator ds. wychowawczych przekazują zbiorczą informację dyrektorowi szkoły
 3. Rodzice ucznia nieposiadającego sprzętu do zdalnej nauki ma prawo wystąpić do dyrektora szkoły o jego użyczenie. Dyrektor szkoły w miarę możliwości organizacyjnych użycza sprzęt na podstawie umowy użyczenia. Rodzice ucznia odpowiadają materialnie za wypożyczony sprzęt.
 1. W przypadku, gdy uczeń nie ma dostępu do Internetu lub sprzętu do nauki zdalnej  wychowawca informuje o tym fakcie nauczycieli uczących w danej klasie.
 • Nauczyciele są zobowiązani do przygotowania materiałów edukacyjnych i przesłania ich do sekretariatu.
 • pracownik sekretariatu drukuje materiały, które odbiera w godzinach pracy szkoły rodzic/ opiekun prawny z portierni szkoły. 
 • w szczególnych przypadkach dopuszcza się wysłanie materiałów pocztą;

 

§14.

 1. Nauczyciele pracując zdalnie pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły i są w stałej gotowości do pracy.
 2. Odbierają informacje służbowe poprzez e-mail, e-dziennik, aplikację Microsoft Teams w godzinach od 8.00 – 16.00 lub w innym czasie uzgodnionym z dyrektorem. Nauczyciela zobowiązuje jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez Dyrektora a w razie potrzeby do bezzwłocznego udzielenia odpowiedzi na informacje
 3. Komunikacja pomiędzy szkołą a rodzicem/opiekunem prawnym, informacja o postępach ucznia w nauce odbywa się za pomocą:
 • dziennika elektronicznego
 • telefonicznie z wykorzystaniem łączy udostępnianych przez szkołę
 • poczty służbowej.
  1. Sprawy zgłaszane nauczycielom przez uczniów i rodziców w trybie pilnym mają być przekazywane Dyrektorowi szkoły.
  2. Zadaniem wychowawcy jest sprawdzanie dostępności uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów  oraz utrzymywanie stałego kontaktu z uczniami i rodzicami.
  3. Dokumentowanie pracy nauczyciela, pracownika pedagogicznego odbywa się poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym.
  4. Frekwencję uczniów odnotowuje się w dzienniku elektronicznym na podstawie ich aktywności:
 • obecny
 • nieobecny, nie podejmujący żadnej aktywności, kontaktu z nauczycielem, pracownikiem pedagogicznym
 • KNO/kształcenie na odległość/- uczeń, który podejmuje systematyczną aktywność, ale z przyczyn technicznych nie może uczestniczyć w zajęciach online
  1. Zebrania Rady Pedagogicznej są przeprowadzane w formie stacjonarnej lub zdalnie za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

 

§15.

 1. Nauczyciele realizują podstawę programową wg planów nauczania, z możliwością ich modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form pracy nauki na odległość.
 2. Podczas planowania zajęć zobowiązuje się nauczycieli do realizowania treści wyłącznie z podstawy programowej.
 3. Dobór treści kształcenia nauczyciel dopasowuje do ustalonego tygodniowego rozkładu lekcji w poszczególnych klasach oraz z uwzględnieniem przedłożonych przez nauczyciela zmian w programie nauczania.
 4. Należy ograniczyć liczbę zadań z danego tematu do wykonania przez ucznia, w ilości nie więcej niż 2, a w przypadku języka polskiego czy matematyki do 3. Wiadomości i zadania z jednego przedmiotu powinny równomiernie obciążać ucznia w odniesieniu do otrzymywanych zadań z pozostałych przedmiotów.
 1. Nauczyciele planując jednostkę lekcyjną uwzględniają przepisy BHP.
 2. Nauczyciel planując treści nauczania uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
 3. W komunikacji nauczyciele i pracownicy pedagogiczni zachowują właściwy dystans w relacjach uczeń-nauczyciel, a korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.
 4. Zajęcia prowadzone w systemie nauczania indywidualnego, zajęcia edukacyjne prowadzone indywidualnie lub w grupie do 5 osób, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia są realizowane na zasadach takich jak zajęcia z oddziałami. Nauczyciel prowadzący współpracuje w realizacji zadań z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 5. Wychowawcy świetlicy wspierają nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, szczególnie w organizacji przez rodziców czasu wolnego dzieci, relaksacji w czasie przerw w nauce itp.;
 6. Pracownicy pedagogiczni wykonują także inne czynności statutowe zlecone przez dyrektora szkoły

 

§16.

 1. Warunki i sposób oceniania uczniów.
 2. Oceniając ucznia nauczyciel uwzględnia w szczególności: co uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawy, a także wysiłek wkładany w wykonanie zadania przez ucznia.
 3. Ocenianie uczniów i skala ocen są zgodne z dotychczasowym ocenianiem ujętym w Statucie PSP 33 w Opolu.
 4. Oceniając ucznia nauczyciele, uwzględniają warunki techniczne, dostęp ucznia do Internetu, urządzenia dostępne do zdalnej nauki.
 5. Uczeń, który w nauczaniu zdalnym ma  ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, ma możliwość  wykonania zadań, prac zadanych przez nauczyciela w alternatywny sposób.
 6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia będzie polegało na monitorowaniu jego wytworów pracy (w zależności od możliwości technicznych ucznia i nauczyciela) poprzez:
 • dokumenty, pliki przesłane drogą elektroniczną
 • zdjęcia z wykonanych zadań,
 • rozmowy z wykorzystaniem Microsoft Teamsa, w czasie webinariów, czy telefoniczne.
 • testy on-line przygotowywane na dostępnych platformach Office 365
 • wersję papierową dostarczoną do szkoły na portiernię.
  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły przy ustalaniu oceny zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym.

 

§17.

 1. Rodzic / opiekun prawny dziecka ma obowiązek stałego monitorowania pracy zdalnej dziecka, a  w razie pojawiających się trudności dydaktycznych lub nieaktywności ucznia w procesie dydaktycznym tj. nie uczestniczenie w zajęciach online, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na e-maile nauczycieli, itd. kontakt z wychowawcą lub nauczycielem prowadzącym lekcje.
 2. Rodzice/ opiekunowie prawni uczniów czuwają terminowością przesyłanych nauczycielowi zadań do wykonania przez ucznia w wyznaczonym przez nauczyciela czasie. W klasach młodszych organizują pracę dziecka.
 3. Rodzice/ opiekunowie prawni uczniów wspomagają w utrwalaniu wiedzy, pozyskiwaniu nowych wiadomości z wykorzystaniem proponowanych przez nauczyciela pomocy i źródeł. Przesyłają nauczycielowi wykonane przez dziecko zadania na wskazany adres komunikacji elektronicznej.
 4. Organizują dziecku w domu miejsce pracy.
 5. Utrzymują kontakt z wychowawcą klasy i współpracują z nauczycielami;
 6. Zapoznają się z tygodniowym zakresem treści nauczania z poszczególnych przedmiotów, z wiadomościami kierowanymi do uczniów;
 7. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania pracy szkoły każdy nauczyciel raz w tygodniu prowadzi z rodzicami konsultacje dotyczące postępów ucznia. Forma i termin konsultacji z nauczycielem koordynator ds. wychowawczych umieszcza na stronie internetowej szkoły
 8. Wychowawcy i nauczyciele specjaliści rozpoznają aktualną sytuację ucznia i jego funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, kontaktując się z jego rodzicami/ opiekunami prawnymi, podejmują działania pomocowe, w tym z udziałem poradni pedagogiczno–psychologicznych i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie dziecka w szkole i środowisku lokalnym zgodnie z obowiązującym prawem.
 9. Formy i harmonogram pracy specjalistów koordynator ds. wychowawczych umieszcza na stronie internetowej szkoły.

 

§18.

 1. Dyrektor szkoły wprowadza procedury zarządzeniem dyrektora.
 2. Nauczyciele, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni zapoznają się z procedurami i przyjmują do wiadomości poprzez umieszczenie w pokoju nauczycielskim lub drogą elektroniczną.
 3. Rodzice uczniów zapoznają się z Procedurami i przyjmują do wiadomości poprzez stronę internetową szkoły lub dokument pdf wysłany na pocztę rodziców.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia online.
 5. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami.
 6. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy z zachowaniem drogi służbowej.
 7. Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia pracownika z obowiązku przestrzegania postanowień Polityki ochrony danych osobowych przyjętych u Pracodawcy wraz z dokumentami powiązanymi.

 

 

Opublikował(a): Małgorzata Ludwikowska Data publikacji: 10-05-2021 16:12 Modyfikował(a): Małgorzata Ludwikowska Data modyfikacji: 10-05-2021 16:13
Przewiń do góry