Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do menu numer 2

WEWNĘTRZNE PROCEDURY EGZAMINACYJNE

obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 33

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu

podczas egzaminu ósmoklasisty  przeprowadzanego w stanie zagrożenia epidemicznego

(25-27 maja 2021 r.)

 

Podstawa prawna:

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 512 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.)

 

I. Zasady ogólne

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, egzaminator, obserwator, pracownik lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzenie egzaminu), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Rodzic/opiekun i uczeń oraz osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu z procedurami zapoznają się poprzez stronę internetową lub komunikat wywieszony na drzwiach szkoły lub informację otrzymaną drogą mailową
 2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji:
 3. - Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Jeżeli zdający ma alergię lub inne niezagrażające pozostałym osobom schorzenie, którego objawami są kaszel, katar lub łzawienie, rodzic/opiekun prawny powinien poinformować dyrektora o tym fakcie, tak samo jak członek zespołu nadzorującego. Wiedza ta jest potrzebna, by nie interpretować tych objawów jako niepokojących.
 5. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 6. Rodzic/opiekun prawny nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 7. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 • zdający,
 • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
 • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,
 • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 1. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/opiekunów prawnych uczniów, przedstawicieli mediów.
 2. Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń.
 3. Zdającym nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Szkoła może udostępnić zapasowe długopisy i linijki, które uprzednio i po skorzystaniu przez ucznia zostaną zdezynfekowane.
 5. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem zostaną sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną małą butelkę z wodą niegazowaną.
 8. Na terenie szkoły w czasie egzaminów nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 9. Należy unikać tworzenia się grup zdających. W tym celu zdający otrzymają dwa dni przed egzaminem informację o godzinie, o której powinni wejść na teren szkoły w dniu egzaminu.
 10. Zdający są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego, nie gromadzenia się przed ani po egzaminie zarówno w szkole, jak i poza nią.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 1. Uczniowie przybywają do szkoły, zachowując odpowiedni dystans (co najmniej 1,5 m). Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających . Przy wejściu do budynku szkoły zasłaniają usta i nos i kierują się wprost do sali, w której będzie egzamin. Przy drzwiach wejściowych do sali członek zespołu nadzorującego identyfikuje zdającego, losuje w jego obecności numer stolika, przy którym zdający następnie zajmuje miejsce. Po zajęciu miejsca uczeń może zdjąć maseczkę.
 2. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 1. rozdawane są arkusze egzaminacyjne,
 2. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie (niezwiązane z treścią zadań) udzielić pomocy przy obsłudze komputera (jeżeli uczeń ma takie dostosowanie) lub sprawdzić prawidłowość kodowania pracy,
 3. wychodzi do toalety,
 4. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 2. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub podczas obserwacji przebiegu egzaminu.
 3. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 4. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 17 maja 2021 r.
 5. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z informacją o zgłaszaniu do OKE dodatkowej sali egzaminacyjnej.

III. Zespoły nadzorujące

 1. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego znajdują się z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (w trakcie czynności organizacyjnych: rozdawanie arkuszy, zbieranie arkuszy, podchodzenie do zdającego w chwili gdy prosi o wyjaśnienie, członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki).
 2. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki oraz zakryte usta i nos.
 3. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej z zachowaniem niezbędnego odstępu od innych osób.
 4. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie zespołu nadzorującego informują zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
 2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
 3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie,
 5. opuszczeniu na stałe sali egzaminacyjnej (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

IV. Przygotowanie szkoły i sal egzaminacyjnych

 1. Przy wejściu do szkoły jest wywieszona informacja:
 • dotyczącą objawów COVID-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2
 • zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
 • zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
 • zawierającą numery telefonów do służb medycznych
 • zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie SARS-CoV-2 (800 190 590).
 1. Płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) jest umieszczony przy wejściu do szkoły oraz w każdej sali egzaminacyjnej. Do skorzystania z niego są zobligowani wszyscy wchodzący na teren szkoły.
 2. Ławki w salach egzaminacyjnych są ustawione z zachowaniem 1,5-metrowego odstępu w każdym kierunku.
 3. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku są otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:
 • egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD,
 • sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, zapewnia się regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.
 1. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
 2. Zdający będą mogli zostawić rzeczy (kurtkę, torbę, …) w wyznaczonych miejscach, które zostaną zdezynfekowane zarówno wcześniej, jak i po skorzystaniu z nich przez uczniów.
 3. Podczas zostawiania rzeczy zdający są zobowiązani do zachowania bezpiecznego odstępu, w razie konieczności odczekania na możliwość schowania bądź zabrania swoich rzeczy. Zaleca się unikania konieczności skorzystania z szafki (nieprzynoszenie niepotrzebnych rzeczy).
 4. Toalety, z których będą korzystali uczniowie i zespoły nadzorujące, będą na bieżąco dezynfekowane.
 5. Ławki i krzesła w sali egzaminacyjne są dezynfekowane przed i po każdym egzaminie.
 6. Sprzęt komputerowy (zwłaszcza klawiatura i myszka) używany podczas egzaminu przez zdającego, odtwarzacze CD wykorzystywane przy egzaminie z języka obcego nowożytnego oraz zapasowe przybory piśmiennicze dla zdających przez egzaminem i po jego zakończeniu zostają zdezynfekowane.
 7. Wyznacza się gabinet pielęgniarki jako pomieszczenia (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować zdającego w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych oraz salę 103 dla członków zespołu nadzorującego.

 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

 1. W przypadku wystąpienia przed egzaminem niepokojących objawów u zdającego lub członka zespołu lub pracownika szkoły należy pozostać w domu, zgłosić ten fakt przewodniczącemu zespołu nadzorującego i skontaktować się telefonicznie z lekarzem.
 2. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego (gabinet pielęgniarki) lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu (sala 103).
 3. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, nauczyciel powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej
 4. W przypadku zdającego, który przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin tego zdającego i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego – tak szybko, jak jest to możliwe – zapewnia zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczenia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć również decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne
 7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, Należy powiadomić pracownika o konieczności skontaktowania się z lekarzem POZ. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
 8. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i stosuje się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.
 9. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Małgorzata Ludwikowska Data publikacji: 10-05-2021 10:47 Modyfikował(a): Małgorzata Ludwikowska Data modyfikacji: 10-05-2021 10:53
Przewiń do góry