foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS TRZECICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Dyrektor PSP nr 33 w Opolu informuje, że w terminie do 30 maja 2018 r. rodzice uczniów klas 3 szkół podstawowych mogą składać wnioski o przyjęcie ucznia w roku szkolnym 2018/2019 do klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu, 45-856 Opole, ul. Lelewela 9, tel. 77 47 45 172, 77 47 44 189, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wnioski do pobrania w Sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły:

Attachments:
Download this file (10a Wniosek PSP 33 2018-2019 klasa 4.pdf)Wniosek[ ]143 kB
Download this file (Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola.pdf)Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola.pdf[ ]204 kB

 

A to nasze prace:

b_200_150_16777215_00_images_galeria_DSC_0678.jpg b_200_150_16777215_00_images_galeria_DSC_0715.jpg b_200_150_16777215_00_images_galeria_DSC_0718.jpg b_200_150_16777215_00_images_galeria_IMG_0872.jpg

b_200_150_16777215_00_images_galeria_IMG_0871.jpg b_200_150_16777215_00_images_galeria_IMG_0870.jpg b_200_150_16777215_00_images_galeria_DSC_8366.jpg b_200_150_16777215_00_images_galeria_DSC_8367.jpg

b_200_150_16777215_00_images_galeria_DSC_0724.jpg b_200_150_16777215_00_images_galeria_DSC_8509.jpg b_200_150_16777215_00_images_galeria_DSC_8365.jpg

 

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Cele kształcenia
 3. Treści kształcenia
 4. Metody pracy
 5. Formy pracy
 6. Środki dydaktyczne

 

 

 1. Wstęp

Program zajęć świetlicowych przeznaczony jest dla dzieci klas  I –III szkoły Podstawowej. Świetlica zapewnienie uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą w wszechstronny rozwój osobowości. Charakter działalności świetlicy jest wolny od systemu lekcyjnego co stwarza atmosferę rozwijającą prawidłowy i wszechstronny rozwój osobowości dzieci.

 

 1. Cele działania świetlicy szkolnej
 • Integracja uczniów i wspieranie ich w kształtowaniu prawidłowych postaw społecznych.
 • Kształtowanie umiejętności racjonalnego pobytu w świetlicy z wykorzystaniem czasu na naukę, zabawę oraz rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań.
 • Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni i fantazji.
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych na zasadzie dialogu i kompromisu.
 • Przeciwdziałanie agresji w świetlicy i kształtowanie kulturalnych zachowań uczniów.
 • Zapoznanie wychowanków świetlicy z regulaminem świetlicy, planem zajęć dnia i zasadami zapewniającymi bezpieczne zabawy
 • Egzekwowanie praw i obowiązków ucznia zawartych w regulaminie szkolnym, w regulaminie świetlicy oraz praw człowieka.
 • Uczenie uczniów zaradności i samodzielności.

 

 1. Treści programowe
 • Funkcjonowanie ucznia w swoim najbliższym środowisku
 • Normy postępowania akceptowane społecznie: dobro, prawda, uczciwość w zabawach, lekcjach.
 • Uczenie poszanowania własności społecznej i osobistej.
 • Rozwijanie koleżeństwa, wzajemnej pomocy i życzliwości podczas nauki i zabawy.
 • Członkowie rodziny, ich uczucia i wzajemna pomoc.
 • Rola obchodzenia świąt okolicznościowych w rodzinie: Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, święto Taty, imieniny najbliższych i obchodzenie świąt.
 • Uwrażliwienie na problemy ludzi samotnych, bezdomnych, chorych.

 

 • Zagadnienia związane z wychowaniem komunikacyjnym.
 • Bezpieczeństwo w drodze do szkoły.
 • Zasady ruchu drogowego dla pieszych i kierowców.
 • Zapoznanie ze znakami drogowymi i sygnalizacją świetlną.
 • Niebezpieczeństwo zabaw na jezdni i obok niej.
 • Wychowanie patriotyczne
 • Kształtowanie szacunku do ojczyzny, symboli narodowych.
 • Święta narodowe.
 • Najważniejsze wydarzenia i postaci historyczne.
 • Legendy polskie.
 • Polskie zwyczaje.
 • Wielkie miasta, rzeki i jeziora Polski ( mapa Polski).
 • Sławni malarze polscy i ich obrazy.

 

 • W świecie baśni i bajek
 • Słuchanie i czytanie, ulubionych baśni, bajek, wierszy.
 • Bajkowe postaci, dobre i złe charaktery.
 • Morały zawarte w bajkach.
 • Ilustracje baśni i bajek.

 

 • Wspólne zabawy
 • Sposoby spędzania wolnego czasu.
 • Ulubione zabawy dzieci.
 • Bezpieczeństwo podczas zabaw.
 • Właściwe postawy podczas zabaw w grupie.
 • Umiejętność wypowiadania się i słuchania innych.

 

 • Edukacja prozdrowotna
 • Znaczenie warzyw i owoców w odżywianiu.
 • Zasady racjonalnego odżywiania się.
 • Higiena osobista.
 • Higiena spożywania posiłków.
 • Znaczenie odpoczynku i snu dla zdrowia.
 • Ulubione dyscypliny sportowe.
 • Zabawy i gry zespołowe.

 

 • Moja miejscowość, mój region
 • Położenie i historia miejscowości.
 • Krajobraz i przyroda.
 • Opole – historia, legendy, zabytki.

 

 • Odkrywanie piękna przyrody
 • Przyroda w kolejnych porach roku.
 • Zwierzęta i ptaki - ich życie w ciągu roku.
 • Znaczenie przyrody w życiu człowieka.
 • Rośliny pól, lasów, ogrodów.
 • Zwierzęta i rośliny chronione.
 • Formy ochrony środowiska.
 • Dokarmianie ptaków zimą.

 

 

Zastrzega się możliwość modyfikacji tematyki zajęć w zależności od aktualnych potrzeb w szkole wynikających z nieprzewidzianych w planie haseł i związanych z nimi zajęć.

 1. Metody pracy

pogadanka

twórczość plastyczna

burza mózgów

konkursy

uzupełnianie zdań

gry i zabawy

odgrywanie ról

spacery

odrabianie zadań domowych

 

 1. Formy pracy

 indywidualna

grupowa

 

 1. Środki dydaktyczne

gry planszowe

DVD

bajki DVD

literatura dziecięca

puzzle

malowanki

karty pracy

encyklopedie

gry logiczne

 

 

ZADANIA ŚWIETLICY

 1. 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
 2. 2. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 3. 3. Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego.
 4. 4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 5. 5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 6. 6. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 7. 7. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

 

 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Świetlica funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Świetlicy Szkolnej.
 2. 2. Pracownikami świetlicy są nauczyciele świetlicy – członkowie Rady Pedagogicznej.
 3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas I-III, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz innych okoliczności. W zajęciach świetlicowych biorą udział również dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii oraz innych planowych zajęciach edukacyjnych.
 4. Nabór dzieci do świetlicy odbywa się zgodnie z zasadami rekrutacji.
 5. Świetlica jest czynna w godz. 6.30 – 17.00.
 6. Zajęcia odbywają się wg ramowego rozkładu dnia.
 7. 7. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów.
 8. 8. Uczniowie, przebywający w Świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.
 9. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe przyniesione przez dziecko do świetlicy.
 11. Rezygnację z opieki w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić pisemnie do dyrektora szkoły.
 12. 12. Rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się z Regulaminem Świetlicy Szkolnej i akceptują go.

 

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

 1. 1. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
 • elektroniczny dziennik zajęć wychowawczych,
 • roczny plan pracy świetlicy szkolnej,
 • ramowy rozkład dnia,
 • karty zapisu dziecka do świetlicy,
 • oświadczenie o samodzielnym wejściu do świetlicy szkolnej,
 • oświadczenie o samodzielnym opuszczeniu świetlicy,
 • upoważnienie do odebrania dziecka ze świetlicy,
 • zgoda na zajęcia dodatkowe.

 

ZASADY REKRUTACJI  WYCHOWANKÓW  DO ŚWIETLICY

 1. Warunkiem zapisania dziecka do świetlicy jest złożenie prawidłowo wypełnionej Karty zapisu dziecka do świetlicy (wzór nr 1), składanej z dokumentami rekrutacyjnymi w sekretariacie szkoły.
  2. Przy rozpatrywaniu kart do świetlicy pierwszeństwo przyznaje się:
 • dzieciom, których oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują zawodowo,
 • dzieciom matek lub ojców samotnie je wychowujących.
 1. Rekrutacja do świetlicy odbywa się podczas rekrutacji uczniów do klas pierwszych.
 2. Przyjęcie ucznia do świetlicy rozpatruje komisja rekrutacyjna.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie mogą zapisać dziecko do świetlicy w innych terminach tylko w uzasadnionych przypadkach.
 4. Karty zapisu dziecka do świetlicy można pobrać w sekretariacie.


PRAWA  I  OBOWIĄZKI  WYCHOWANKA ŚWIETLICY

 1. Prawa i obowiązki ucznia określają zapisy w Statucie Szkoły.

 

Uczeń korzystający z świetlicy ma prawo do:

 • respektowania swoich praw i obowiązków,
 • uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
 • rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
 • rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania,
 • swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego),
 • poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
 • korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego,
 • korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego.

 

Uczeń korzystający z świetlicy ma obowiązek:

 • przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy,
 • zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,
 • stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły;
 • zgłaszać wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie,
 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych,
 • ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie,
 • zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.

 

SYSTEM MOTYWOWANIA WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY 

 1. Każdy wychowanek świetlicy może być nagrodzony za:
 • aktywny udział w zajęciach świetlicowych,
 • sumienne wypełnianie obowiązków wychowanka,
 • wzorową postawę wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów,
 • udział w pracach społecznych i akcjach charytatywnych.
 1.   Sposób nagradzania wychowanków:
 • słowna pochwała udzielona przez wychowawcę świetlicy,
 • pisemna pochwała udzielona przez wychowawcę świetlicy,
 1. Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie regulaminu świetlicy przewidziane są następujące kary:
 • upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę,
 • pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,
 • za rażące naruszenie bezpieczeństwa własnego i innych stosuje się kary określone w Statucie.

 

PRAWA I  OBOWIĄZKI   RODZICÓW

 1. 1. Rodzice mają możliwość współdecydowania o procesie wychowawczo-opiekuńczym, któremu podlega ich dziecko.
 2. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania czasu pracy świetlicy.
 3. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci zdrowych.
 4. Rodzice powinni zapoznać się z treścią Regulaminu Świetlicy Szkolnej i stosować się do ujętych w nim zasad.


ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZEZ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW.

 1. Rodzice opiekunowie są odpowiedzialni za przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej oraz odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły.
  2. Rodzice /opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzenia dziecka do świetlicy i przekazania pod opiekę wychowawcy. Wychowawca świetlicy zaznacza obecność ucznia w świetlicowym dzienniku elektronicznym. Rodzice odbierając dziecko informują o tym wychowawcę. Wychowawca świetlicy zapisuje godzinę odbioru dziecka w świetlicowym dzienniku elektronicznym.
 2. Wychowankowie z klas 3 mogą przychodzić samodzielnie do świetlicy szkolnej tylko pod warunkiem podpisania przez rodzica/prawnego opiekuna wzoru samodzielnego wejścia (wzór nr 2).
 3. Dzieci nieodebrane bezpośrednio po zajęciach lekcyjnych pozostają pod opieką wychowawców świetlicy do momentu przyjścia rodzica. Zasada nie dotyczy dziecka, którego rodzice/prawni opiekunowie wyrazili pisemnie zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu. (wzór nr 3)
  5. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/opiekunów.
 4. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze świetlicy przez uprawnioną przez nich osobę.
 5. W szczególnym przypadku dzieci mogą być odbierane przez osoby nieujęte w Karcie zapisu dziecka do świetlicy po uprzednim powiadomieniu dyrektora lub wychowawcy. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie (wzór nr 4).
 6. Osoba upoważniona do odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty  i jest zobowiązana okazać go w celu potwierdzenia tożsamości. Gdy jest to osoba obca dziecku i nieznana nauczycielowi, w każdej sytuacji budzącej wątpliwości nauczyciel ma obowiązek skontaktować się z rodzicami dziecka.
 7. Wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na to, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa( np. jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, jest silnie wzburzona, zachowuje się agresywnie, itd). Wychowawca świetlicy ma obowiązek  zatrzymać dziecko w szkole do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy  wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub upoważnioną do odbioru inną osobę, jeżeli to niemożliwe, należy wezwać Policję.
 8. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania  dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez postanowienie sądowe.
 9. Obowiązkiem wychowawcy świetlicy jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w Karcie zapisu dziecka do świetlicy.
  11. W przypadku,  gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy świetlicy szkolnej , wychowawca świetlicy zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
 10. W przypadku,  gdy pod wskazanymi w Karcie zapisu dziecka do świetlicy numerami telefonów  nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osoby upoważnionej do odbioru dziecka , wychowawca świetlicy oczekuje z dzieckiem na terenie szkoły 0,5 godziny.
 11. Po upływie tego czasu wychowawca świetlicy powiadamia dyrekcję szkoły o zaistniałej sytuacji. Dyrektor podejmuje decyzje o poinformowaniu najbliższego komisariatu Policji o niemożliwości kontaktowania się z rodzicem  lub opiekunami dziecka. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrekcji szkoły, wychowawca świetlicy podejmuje decyzję  o powiadomieniu Policji.
 12. W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów dziecko, w celu zapewnienia opieki,  przekazywane jest  przez Policję do właściwej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 13. Rodzice/opiekunowie lub upoważnione osoby, które odbierają dziecko po  upływie czasu pracy świetlicy szkolnej, są zobowiązane do podpisania notatki sporządzonej przez wychowawcę świetlicy, z podaniem godziny przyjścia do placówki.
  16. Uczniowie samodzielnie wracający do domu muszą posiadać pisemną zgodę rodzica/opiekuna (wzór nr 3).

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI LUB OSOBY UPOWAŻNIONE NIE ODEBRALI DZIECKA ZE ŚWIETLICY DO GODZINY 17.00.


 1. W sytuacji nie odebrania dziecka ze świetlicy o godz. 17.00 wychowawca odnotowuje ten fakt w świetlicowym dzienniku elektronicznym
 2. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka, nie przekraczający 30 minut.
 3. W sytuacji, gdy nauczyciel do godziny 17.30 nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecka, informuje Dyrektora Szkoły i Policję.
 4. Nauczyciel sporządza notatkę służbową, której kopię następnego dnia przekazuje pedagogowi. 
  5. Rodzic powinien powiadomić nauczyciela o możliwym spóźnieniu, określając czas tego spóźnienia.
  6.   Jeżeli wychowawca świetlicy uzna, że zgłaszający się po odbiór dziecka jest w stanie wskazującym na spożycie środka odurzającego lub zmieniającego świadomość, powinien poinformować rodzica/prawnego opiekuna o tym podejrzeniu. Wychowawca odmawia wydania dziecka, dzwoni po innego opiekuna upoważnionego do odbioru dziecka.
  7.  W przypadku, gdy rodzic/prawny opiekun zaprzecza, że jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego środka psychotropowego wychowawca świetlicy może prosić o pomoc Policję w celu stwierdzenia w/w faktu.
 5. W czasie zebrań klasowych dla rodziców (dni otwartych) świetlica nie zapewnia opieki dzieciom  po godz. 17.00. 
 6. W sytuacjach spornych między rodzicami dotyczących odbierania dziecka, wiążące dla szkoły są postanowienia sądowe.

 

ZASADY ODBIERANIA I PRZYPROWADZANIA PRZEZ NAUCZYCIELI UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLICY Z KLAS I-III
1.  Nauczyciel zobowiązany jest do odbierania uczniów ze świetlicy przed lekcją i przyprowadzania ich do świetlicy po lekcjach (dt. wszystkich klas – cały rok szkolny).

 1. Nauczyciel jest zobowiązany poinformować wychowawcę  świetlicy, ilu uczniów w niej pozostawia.
  3. Do odbierania i przyprowadzania uczniów (na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców /prawnych  opiekunów) do świetlicy zobowiązane są również osoby prowadzące różnego rodzaju zajęcia dodatkowe. (wzór 5)
 2. W przypadku zmiany godzin zajęć lekcyjnych czy wyjścia na wycieczkę wychowawca klasy jest zobowiązany zostawić w świetlicy pisemną informację o zaistniałej zmianie.

ZASADY PRZY ZWALNIANIU DZIECKA NA ZAJĘCIA DODATKOWE
(Zasada dotyczy postępowania w przypadku konieczności zwolnienia ucznia ze świetlicy w czasie, kiedy powinien w niej przebywać (przed lub po lekcjach).
1.  Podczas każdorazowego zwolnienia z zajęć świetlicowych, uczeń powinien posiadać informację na piśmie od rodzica/prawnego opiekuna zawierającą zgodę na wyjście ucznia,  podanie nazwy zajęć dodatkowych, godzin oraz numeru sali w jakich się one odbywają (wzór nr 5).

 1. Bez spełnienia powyższego warunku, dziecko nie będzie mogło być zwolnione ze świetlicy na dodatkowe zajęcia.
 2. Wychowawca świetlicy, który otrzymuje stosowne pismo informujące o zwolnieniu ucznia ze świetlicy, odnotowuje w dzienniku elektronicznym na liście obecności - nieobecność ucznia, pisząc przy tym, na jakie zajęcia uczeń został zwolniony.
 3. Otrzymane pismo przechowuje się w świetlicy, w segregatorze z upoważnieniami.
  5.Wychowawca świetlicy nie może zwolnić ucznia na podstawie telefonu od rodziców/prawnych opiekunów.
 4. Odpowiedzialność za ucznia zwolnionego z zajęć świetlicowych ponosi osoba wydająca pozwolenie na piśmie (rodzice/ prawni opiekunowie).

 

ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIEM W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


 1. W dni wolne od zajęć dydaktycznych (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego) szkoła zapewnia opiekę uczniom, na prośbę rodziców/prawnych opiekunów.
  2.Wychowawca klasy zgłasza liczbę dzieci do nauczyciela świetlicy na podstawie pisemnej informacji od rodziców.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OPUSZCZENIA ŚWIETLICY BEZ POZWOLENIA
1. Wychowawca świetlicy powiadamia każdorazowo wychowawcę klasy i rodziców o samowolnym opuszczeniu świetlicy przez ucznia.

 1. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową, którą przechowuje w dokumentacji świetlicy.
  3.Wychowawca świetlicy przeprowadza rozmowę z uczniem w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.
 2. W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia, wychowawca świetlicy przeprowadza rozmowę z rodzicami.
 3. Nagminne opuszczanie świetlicy bez pozwolenia może skutkować włączeniem pedagoga szkolnego i instytucji wspierających szkołę (MOPS, Sąd Rodzinny, Policja…).
 4. 6. Wychowawcy Świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w Świetlicy.

 

WZORY DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ŚWIETLICY

 • wzór nr 1 - karty zapisu dziecka do świetlicy
 • wzór nr 2 - oświadczenie o samodzielnym wejściu do świetlicy szkolnej
 • wzór nr 3 – oświadczenie o samodzielnym opuszczeniu świetlicy
 • wzór nr 4 - upoważnienie do odebrania dziecka ze świetlicy
 • wzór nr 5 - zgoda na zajęcia dodatkowe

 

 

 


Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017r.                        

 

 

 

Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved