foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

Regulamin projektu „Wymarzona Polska Niepodległa” realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu w roku szkolnym 2018/2019 w ramach Palmy Pierwszeństwa

1. Głównym celem projektu jest kształtowanie twórczych postaw uczniów, rozwijanie kreatywności, samodzielności , propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich, uświadamianie wartości wolności w życiu człowieka i narodu, integracja młodzieży.

2. W projekcie biorą udział klasy IV, VII, VIII oraz 3 gimnazjum.

3. Projekt jest częścią działań przewidzianych do realizacji przez szkołę w ramach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

4. Projekt musi pozostawać w ścisłym związku z tematem.

5. Za realizację projektu zespół klasowy otrzymuje punkty w ramach szkolnego konkursu „ Palma Pierwszeństwa”.

6. Wszystkie działania klasy w ramach projektu koordynuje wychowawca lub w porozumieniu z wychowawcą inny nauczyciel.

7. Projekt ma formę przedstawienia adresowanego do uczniów pozostałych klas lub wybranej grupy uczniów. Przedstawienie podlega ocenie.

8. Kryteria oceny:

* wkład pracy klasy, zaangażowanie zespołu;

* treść i wartość merytoryczna,

* inwencja twórcza,

* estetyka, precyzja wykonania;

* dykcja; jakość przekazu;

9. Klasa zobowiązana jest do podjęcia działań propagujących projekt na forum szkoły oraz poinformowania dyrektora szkoły na 2 dni przed planowaną prezentacją o jej dokładnym terminie.

10. Sprawozdanie z wydarzenia w ciągu dwóch dni musi być zamieszczone na stronie internetowej szkoły .

2019 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved