foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PSP nr 33 w Opolu

I. Główny cel programu:

Wczesne rozpoznanie i wyłonienie , a następnie wspieranie rozwoju ucznia zdolnego oraz promowanie jego dalszego rozwoju w środowisku.

 

II. Cele szczegółowe:

1. Upowszechnienie propozycji pracy z uczniem zdolnym.

2. Wyłanianie w placówce uczniów zdolnych.

3. Stworzenie warunków do pracy z uczniami zdolnymi.

4. Propagowanie osiągnięć uczniów zdolnych.

5. Motywowanie do pracy uczniów uzdolnionych.

 

III. Uczeń zdolny to uczeń, który posiada wysoki poziom zdolności ogólnych do uczenia się, określone zdolności specjalne (językowe, matematyczne, artystyczne, sportowe, twórcze, przywódcze) oraz wysokie osiągnięcia lub możliwości osiągnięć w różnych dziedzinach.

 

Regulamin przyznania nominacji i Paszportu Orła obejmuje uczniów klas IV-VIII, którzy reprezentują szkołę w konkursach, zawodach, olimpiadach.

 

Nominację może otrzymać uczeń, który zakwalifikował się do miejskiego etapu konkursu przedmiotowego lub zajął I-III miejsce na szczeblu miejskim w konkursach sprawnościowych, artystycznych (pozaprzedmiotowych).Nominacja wręczana będzie po zakończeniu eliminacji szkolnych.

 

Uczeń, który zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub zajął I-III miejsce na szczeblu wojewódzkim w konkursach sprawnościowych, artystycznych i pozaprzedmiotowych, otrzymuje „Paszport Orła”.

 

 

Uczeń uzdolniony wyłoniony na podstawie procedur opisanych w programie, który nie osiąga znaczących sukcesów w konkursach przedmiotowych, ale wykazuje duże zainteresowanie zagadnieniami danej dziedziny wiedzy, może ubiegać się o tytuł PRIMUS OPTIMORUM

 

Szczegółowe informacje w programie wspierania ucznia uzdolnionego i wykazującego uzdolnienia - „Nie tylko dla orłów”.

2020 Copyright PSP 33 w Opolu Rights Reserved